Datasikkerhed: Interne fortegnelser

 

Intern fortegnelse over databehandlingsaktiviteter på klinikken 

Navn og kontakt-oplysninger (dataansvarlig) Myndighedens eller virksomhedens navn, CVR-nr. og kontaktoplysninger

Tandlægeselskabet Charlotte Heide ApS.

Ajax Allé 25, 2650 Hvidovre

CVR-nr.: 33150385

Tlf.: 3678 7969  Mail: kontakt@ajaxtand.dk

www.ajaxtand.dk

Den (fælles) dataansvarlige samt dennes kontaktoplysninger

Klinikejer: Charlotte Heide.

Ajax Allé 25, 2650 Hvidore.

Tlf.: 3678 7969  Mail: kontakt@ajaxtand.dk

Den dataansvarliges repræsentant samt dennes kontaktoplysninger Ikke nødvendigt på klinikken
Myndighedens eller virksomhedens databeskyttelsesrådgiver samt dennes Ikke nødvendigt på klinikken
Formålene Behandlingens eller behandlingernes formål

Tandklinikken behandler følgende personoplysninger:

1.    Sundhedsdata (journaloplysninger) på patienter – LBK nr. 990 af 18/08/2017, jf. § 21

 

2.     Personaleadministrations oplysninger

Kategorierne af registrerede og kategorierne af person-oplysningerne Kategori af registrerede personer

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

1: Patienter som er/har været i behandling på klinikken

2: Ansatte, tidligere ansatte, ansøgere

Oplysninger, som behandles om de registrerede personer

Oplysninger, som indgår i den specifikke databehandling

 

Ad. 1: Patienter

Identifikationsoplysninger og helbredsoplysninger om patientens tilstand herunder medicin og sygdomme, den planlagte og udførte behandling m.v. herunder hvilken information, der er givet, og hvad patienten på den baggrund har tilkendegivet.

Optegnelser, der i øvrigt indeholder oplysninger om rent private forhold og andre fortrolige oplysninger om patienten, er også en del af patientjournalen.

 

Reference:

·       LBK nr. 990 af 18/08/2017, jf. § 22

·       BEK nr. 1090 af 28/07/2016

Oplysninger, som behandles om de registrerede personer

Oplysninger, som indgår i den specifikke databehandling

 

Ad. 2: Personaleadm.

Identifikationsoplysninger X
Oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet til brug for administration, herunder stilling og tjenestested, lønforhold, oplysninger af relevans for lønindeholdelse, personalepapirer, uddannelse og sygefravær. X
Strafbare forhold
Helbredsoplysninger X
Modtagerne af person-oplysningerne

Kategorier af modtagere som oplysninger er eller vil blive videregivet til herunder modtagere i tredjelande og internationale organisationer

 

Ad. 1: Patienter

1.    Offentlige myndigheder (bopælskommune, regioner, politi)

2.    Andre sundhedspersoner (hospitalsafdelinger, egen læge, henvisningstandlæge)

3.    Forsikringsselskaber

4.    Andet (Elysee Dental, Boas Dental, A-Data)

5.    Tandlægeforeningen (hjælp i klage- og forsikringssager – anonymiseret)

Ad. 2: Personaleadm.

1.    Offentlige myndigheder (SKAT)

2.    Banker (lønkonto)

3.    Lønbureau (Dataløn)

4.    Pensionsselskaber

5.    Revision (Steen Fugmann, Sønderup I/S)

6.    Tandlægeforeningen

7.    Kursusudbydere

Tredjelande og internationale organisationer

Oplysninger om overførelse af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

 

Det gør vi ikke brug af.

 

Sletning Tidspunkt for sletning af oplysninger
(de forventede tidsfrister for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger)

Ad. 1: Patienter

Patientjournaler opbevares i mindst 10 år løbende fra den seneste optegnelse i patientjournalen, jf. BEK nr. 1090 af 28/07/2016 § 15, stk. 1.

 

Overdrages patientjournalen til anden tandlæge efter ønske fra patienten, slettes journalen senest 5 år efter seneste optegnelse. Denne opbevaring sker, således at klinikken kan forsvare retskrav (klagesag*) i op til 5 år efter sidste behandling.

*Muligheden for at klage over din tandlæge – enten over det faglige arbejde eller over regningen – er adskilt fra klagemulighederne for resten af sundhedssektoren. Det fremgår af lovgivningen, at klager over privatpraktiserende tandlæger skal ske efter de regler, der er fastsat i den overenskomst, som Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået med Tandlægeforeningen (Tandlægeoverenskomsten) eller de til enhver tid gældende regler herom.

Ad. 2: Personaleadm.

Oplysninger om tidligere ansatte slettes senest 5 år efter afslutningen af ansættelsesforholdet. Opbevaringen sker, idet det er nødvendigt for at kunne fastlægge og forsvare retskrav samt grundet regnskabs-/revisionstekniske årsager.

Oplysninger om ansøgere slettes senest 6 måneder efter ansøgningen er modtaget (oplyses til jobsamtalen).

Tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger Beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger

Ad. 1: Patienter

I overensstemmelse med BEK nr. 1090 af 28/07/2016 i punktet om sikkerhedsforanstaltninger:

 

§ 18. Patientjournaler skal opbevares forsvarligt, og det skal sikres, at uvedkommende ikke har adgang til oplysningerne i patientjournalerne.

Stk. 2. Ved anvendelse af papirjournaler skal der anvendes materialer og metoder, som er egnede til at sikre optegnelsernes holdbarhed.

Stk. 3. Ved anvendelse af elektroniske patientjournaler skal det ved løbende sikkerhedskopiering sikres, at optegnelserne ikke tilintetgøres, fortabes eller forringes.

Stk. 4. I lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) § 41 er der fastsat regler om krav til datasikkerheden i forbindelse med behandling af personoplysninger.

 

Der laves fjern backup hver dag. Dette sker automatisk via A-Data.

Alle medarbejdere har personlige adgangskoder til computerne og til TD-Admin.

Se i øvrigt APV-Mappe/Teknisk sikkerhed.

 

Ad. 2: Personaleadm.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med HR-arbejde sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring.

Fysisk materiale opbevares aflåst  på klinikejerens (dataansvarlig) kontor.