Økonomisk hjælp

Sygesikring

Når De går til lægen og er i sygesikringens gruppe 1, betaler De ikke noget.

Anderledes er det, når De går til tandlægen. Her skal De selv betale en andel.

Sygesikringen giver tilskud til almindelige behandlinger, som fyldninger af sølv og visse plastfyldninger, tandrensning, parodontosebehandling og tandudtrækning.

Sygesikringens tilskud er fratrukket på den regning, De modtager fra tandlægen, og priserne er ens for alle tandlæger der har tilsluttet sig overenskomsten med sygesikringen.

Kroner, broer, proteser og store plastfyldninger i kindtænder giver Sygesikringen ikke tilskud til.

Pensionister

Gennem Pensionslovens § 14a stk. 1 og § 17a stk.1 gives der tilskud til helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen giver tilskud til. Det drejer sig om udgifter til visse typer af medicin samt visse behandlinger og undersøgelser hos tandlæge, fodterapeut, kiropraktor og psykolog.

Tillægget udgør 85% af Deres egen andel af udgiften.

Hvis Deres personlige tillægsprocent er mindre end 100, nedsættes tillægget.
Helbredstillægget er afhængig af om De og Deres ægtefælles eller samlevers likvide formue er større end 50.100,-kr. (basistal fra år 2000).

Efter Pensionslovens §14a stk. 1 og § 17a stk. 4, der omhandler udvidet helbredstillæg, kan der søges om tilskud til aftagelige proteser.

Gennem Pensionslovens §14 stk.1 og § 17, stk. 2 kan kommunen efter en konkret og individuel vurdering yde personlige tillæg til pensionen til andre nødvendige og rimelige udgifter, som De ikke selv kan betale. Dette tillæg kan bl.a. søges til brug til betaling for tandbehandling og proteser, der ikke ydes tilskud til fra sygesikringen. Her kan De også søge om at få dækket Deres egen andel af de udgifter, der er omfattet af helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og til kroner og broer m.v.
Tilskudsbeløbets størrelse afhænger af, hvilken kommune De bor i. Om De har indtægter udover pensionen og om, hvor stor formue De har. De vil oftest blive bedt om at udarbejde er økonomisk oversigt over Deres månedlige indtægter og udgifter til brug for kommunens bedømmelse af bevilling af et evt. tilskud.

§ 14 omhandler folkepensionister og § 17 omhandler førtidspensionister.

De skal søge om tilskuddet i Deres kommune, og have svar før tandlægen kan begynde behandlingen.
Vi hjælper gerne med ansøgningen.

Omsorgstandpleje

Er De handicappet, eller af anden årsag ikke i stand til at gå til tandlæge, vil “omsorgstandplejen” måske være en hjælp for Dem. Der vil være en mulighed for, at De kan blive behandlet i Deres hjem.
Kommunen skal hjælpe Dem økonomisk med at få den nødvendige behandling. Kontakt Deres pensionskontor eller socialcenter, hvis De mener, De er berettiget til omsorgstandpleje. Den kommunale hjemmepleje visiterer borgere til omsorgstandplejeordningen. Kommunen har ret til at opkræve en mindre egenbetaling (maksimalt årligt 390,- kr. i 2005).

Lov om tandpleje

§ 6b

Borgere der pådrager sig varige funktionsnedsættelser i tyggeapparatet, hvis man undlader behandling af medfødte manglende tandanlæg (aplasi) eller minerealisations-forstyrrelser i tænderne, kan søge Regionen (primærkommunen) om hjælp til behandling efter § 6b. Hvis ansøgningen imødekommes betaler Regionen alle udgifter i forbindelse med behandlingen.

Ansøgningen sendes af tandlægen til bopælsregionen, bilagt oplysninger om tandstatus, diagnoser, røntgenbilleder, en vurdering af følgen af at undlade behandling, evt. udtalelser fra specialtandlæge / læge, evt. modeller af tandsættet etc. En behandling kan først startes når der er godkendt af regionen.

§ 6d

Borgere med væsentlige tandproblemer som følge af Sjøgrens Syndrom, Stråleterapi mod hoved/hals eller kemoterapi kan ansøge regionen (primærkommunen) om tilskud til tandpleje efter § 6b særlige regler.

Hvis ansøgningen godkendes, vil disse patienter have en maksimal egenbetaling på 1370,-kr. om året (2003) regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgningen modtages. Beløbet reguleres hvert år pr. 1., januar.

§ 4a

Borgere der kommer ud for et ulykkesbetinget tandtab, kan søge om støtte til tandproteser – faste eller aftagelige – efter § 4a.

Loven dækker kun i det omfang privattegnet forsikring ikke yder dækning. Evt. tilskud fra sygeforsikringen Danmark fraregnes den offentlige ydelse. Ansøgende borgere skal derfor underskrive en erklæring før ansøgningen sendes til vurdering. Der ydes kun hjælp til den umiddelbare følge af traumet og ikke for senskader. Der er tale om en engangs-ydelse og faste proteser (kroner, broer, implantater) bevilges kun når dette er den eneste faglige forsvarlige løsning.

Sociallovgivning

Sociallovgivningen giver også mulighed for økonomisk hjælp til tandbehandling. Undertiden også selv om De ikke modtager kontanthjælp. Efter §81 og §82 i Lov om aktiv socialpolitik .

§81

Efter §81 kan kommunen yde økonomisk støtte til rimelig begrundede enkeltudgifter til eksempelvis tandpleje,
1) hvis udgiften i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældende persons eller families økonomiske forhold og
2) hvis – som udgangspunkt – behovet for behandlingen ikke var til at forudse.

Også ikke-kontanthjælpsmodtagere – eksempelvis studerende og andre lavindkomstgrupper – kan søge om støtte efter paragraffen.

§82

For at få hjælp efter denne paragraf skal De modtage kontanthjælp eller på anden måde være økonomisk dårligt stillet.
Da man ofte kun i kortere perioder vil være i en trangssituation, vil den behandling, som kommunen bevilger, ofte have karakter af nødbehandling. Større reparationer må udskydes til det tidspunkt, hvor man igen selv har mulighed for at betale.

§82 åbner mulighed for, at kommunen kan yde hjælp til udgifter til tandbehandling, 1) hvis personen ikke har mulighed for at betale udgifterne selv og 2) hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet.

Økonomisk hjælp efter sociallovene søges hos kommunen.

Sygeforsikring

Sygeforsikringen “Danmark” giver tilskud til en lang række tandbehandlinger, afhængig af hvilken gruppe De har tilmeldt Dem. Det drejer sig om tilskud til undersøgelse, fyldninger, tandrensning, tandudtrækning samt de forskellige former for parodontosebehandling.
Men der er også tilskud at få til kroner, broer, proteser og implantater, hvis man er tilmeldt gruppe 1 eller 2.
Vær opmærksom på, at De skal være under 60 år for at blive medlem af “Danmark”.

Danmarks hjemmeside om tilskud.

Børn og unge mellem 0 og 18 år

Alle børn og unge mellem 0 & 18 år er omfattet af vederlagsfri (gratis) forebyggende og behandlende kommunal tandpleje. Dette tandplejetilbud tilbydes på offentlig klinikker og hos praktiserende tandlæger, der har indgået aftale med kommunen.

Specielt unge mellem 16 og 18 kan frit vælge at gå til privat tandlæge. Dette skal dog først meddeles til bopælskommunens tandpleje, så overførsel kan ske. Kommunen betaler hele behandlingen indtil dagen før den unge fylder 18 år.

Erstatning til ofre for vold

Der er muligheder for at få dækket udgifter til tandbehandling efter vold (overfald). Der ydes som udgangspunkt kun erstatning, hvis skaden er meldt til politiet.

Hvis skadevolderen er kendt, skal skadelidte rejse krav om erstatning i forbindelse med en eventuel straffesag.

Andre muligheder

Selv om De ikke modtager hjælp efter pensionslov eller bistandslov, kan der undertiden gives økonomisk hjælp, hvis der er behov for en stor behandling.
Ifølge sygesikringslovens §13 kan kommunen give tilskud til de tandbehandlinger, der ikke i forvejen er tilskud til. Det kan være tandregulering, bidskinne eller kroner, broer, implantater og proteser. Deres økonomiske forhold er afgørende for, om De kan få denne hjælp. De kan henvende Dem på deres sygesikrings- eller pensionskontor.
Vær opmærksom på, at tandskader kan være dækket af en forsikring. F.eks. en ulykkesforsikring eller en arbejdsskadeforsikring.